• 1S.jpg

Krajowe Biuro Wyborcze poszukuje kandydatów na urzędników wyborczych

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników organów administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych, posiadających wykształcenie wyższe.
Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba:
·         kandydująca w wyborach lub pełniąca funkcje wyborcze na obszarze okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
·         zatrudniona na terenie gminy, w której ma być urzędnikiem wyborczym;
·         ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika;
·         należąca do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
·         skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Chętne osoby, które spełniają powyższe warunki, mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.
Wzór zgłoszenia dostępny jest w wersji edytowalnej – legnica.kbw.gov.pl