• 1S.jpg

Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Ruszowice gmina Głogów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.), a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.) w związku z uchwałą Nr Uchwała nr V/31/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Ruszowice gmina Głogów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.10.2015r. do 28.10.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, pok. 6, w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.10.2015r.w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 6a, 67-200 Głogów, pok. 9, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głogów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2015r.

 

/-/ Wójt Gminy Głogów