• 1S.jpg

Aktualności

PROJEKT DLA SZKÓŁ

Fundacja Kuźnia Talentów wraz z Gminą Głogów w ramach projektu pt. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” pozyskała znaczącą kwotę – 1 041 448,20 zł. na rozwój edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i mają na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Łącznie wsparciem zostanie objętych 325 uczniów oraz 40 nauczycieli w ramach trzech szkół gminnych.

Projekt potrwa do 30 czerwca 2019 r. i przewiduje szereg wzajemnie uzupełniających się działań, takich jak: zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia wykorzystujące nowoczesne technologie, zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli Zaplanowane zostały również wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu, które uatrakcyjnią ofertę edukacyjną oraz pozwolą uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.Ważnym elementem projektu jest doposażenie szkół w pracownie przedmiotowe i specjalistyczne, wysokiej jakości sprzęt TIK oraz sprzęt do specjalistycznych terapii dla dzieci z deficytami rozwojowymi na ogólną kwotę – 165 003,5 zł.

Pierwsze działania w ramach projektu rozpoczęły się na przełomie września i października br., a całość zaplanowanego wyposażenia zostanie zakupiona dla szkół do końca roku.

Projekt daje doskonałą możliwość na zwiększenie atrakcyjności zajęć i rozwój uczniów z terenu Gminy Głogów.