• 1S.jpg

Aktualności

AZBEST !!!!

indeks Wójt Gminy Głogów informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 
W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Głogów, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Głogów.
Podobnie jak w latach ubiegłych dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów planuje się zrealizować w 2018 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głogów,
ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, w pokoju 11 (II p.), telefon 76 836 55 58 lub na stronie internetowej urzędu: www.gminaglogow.pl.Do wniosku należy dołączyć:
  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  2. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie złożenia wniosku (aktualizacji) po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.
Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót
do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie
.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Głogów, którzy
są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2018 roku!
Do pobrania w Urzędzie Gminy bądź na stronie www.gminaglogow.pl :
- Wniosek o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
/Wójt Gminy Głogów
Joanna Gniewosz/