• 1S.jpg

Aktualności

OGŁOSZENIE O UDZIALE W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

 1. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację poniższych przedsięwzięć:
·         szkolenie zawodników poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w danych dyscyplinach sportu,

·         organizację treningów, zajęć sportowych,

·         organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i rozgrywek,

·         organizację i uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych zawodach sportowych,

·         bieżące utrzymanie bazy sportowej miejscowościach gminy Głogów,

·         zakup sprzętu sportowego,

·         organizacja aktywnego czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

·         integracja poprzez sport dorosłych mieszkańców gminy.

 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny; za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 1. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 • reprezentują organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie gminy Głogów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział
  w konkursie,      
 • korzystają  z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,   
 • przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności. 
 1. Zadaniem członka komisji konkursowej jest:
 • opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,      
 • przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wraz z określeniem kwot dotacji na ten cel.
 1. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Głogów.
 2. Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.
 3. Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.
 4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
 • żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu .
 1. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej do dnia 23 stycznia 2018 r. bezpośrednio na adres e-mail: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 6a, pok. 6.
Głogów, dn. 16.01.2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25318011614570.pdf)SKMBT_C25318011614570.pdf[ ]598 kB