• 1S.jpg

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Głogów informuje o zakończeniu procedury naboru wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W latach 2015-2017 dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 166 ton niebezpiecznych odpadów zawierających azbest zebranych z terenu Gminy Głogów poddano unieszkodliwieniu.
Czynnikiem opóźniającym demontaż wyrobów azbestowych jest wysoki koszt wymiany pokrycia dachowego oraz wysokie koszty utylizacji płyt eternitowych, których mieszkańcy nie są w stanie samodzielnie pokryć.
Możliwość corocznego pozyskania wsparcia finansowego do demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych z WFOŚiGW we Wrocławiu w znaczny sposób ułatwia wdrożenie działań polegających na unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych z terenu naszej Gminy.