• 1S.jpg

Aktualności

Mieszkańcy Gminy Głogów

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) informujemy, że melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją oraz powodzią w odniesieniu do melioracji podstawowej, a w odniesieniu do melioracji szczegółowej przed odprowadzaniem nadmiaru wody.
Rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania oraz rurociągi stanowią urządzenia melioracji wodnych. W utrzymywaniu urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. Wszyscy właściciele gruntów, przez które przechodzą rowy melioracyjne mają obowiązek o nie odpowiednio dbać, czyli konserwować i na bieżącego utrzymywać w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Urządzenia te stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymania powoduje zagrożenie powodziowe. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie. Zakazane jest niszczenie lub uszkadzanie oraz utrudnianie przepływu wody w związku z utrzymywaniem urządzeń wodnych. Niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. O urządzenia melioracyjne należy dbać co roku, aby nie dochodziło do lokalnych podtopień. Rów aby był sprawny, musi być udrożniony na całej swej długości. Wymaga to współpracy i poczucia odpowiedzialności wszystkich właścicieli przyległych gruntów. Z uwagi na powyższe przypominamy o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów i rurociągów drenarskich w zakresie wykaszania i wygrabiania dna i skarp rowów, odmulania dna rowów oraz utrzymywania drożności przepustów i wylotów drenarskich. Jeżeli obowiązek nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich może ustalić, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.