• 1S.jpg

Aktualności

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Wójt Gminy Głogów przypomina, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz uchwały Rady Gminy Głogów nr XXIII/133/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Głogów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 15 lipca 2016 r., poz. 3559) obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest:
 

 

- zawarcia umowy indywidualnej na odbiór nieczystości ciekłych z firmą wywozową, posiadającą aktualne zezwolenie Wójta Gminy Głogów na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

- przechowywania dowodów potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych przez okres jednego roku do kontroli przeprowadzanych przez osoby uprawnione przez Wójta Gminy Głogów;

-utrzymanie czystości i porządku na swojej posesji oraz w jej obrębie.