• 1S.jpg

Aktualności

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogów

Gmina Głogów opracowała Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan jest efektem zobowiązania się Polski do wspierania działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:

1) redukcji emisji gazów cieplarnianych;

2) zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;

3) redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

W ramach przygotowania założeń do Planu została przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców gminy (i innych podmiotów zaangażowanych m. in.

w sprzedaż/dystrybucję energii) w zakresie wykorzystania paliw m.in. na cele grzewcze (c.o., c.w.u.), dzięki czemu została opracowana baza emisji

(w przeliczeniu na ekwiwalent CO2). Zostały również przeprowadzone konsultacje społeczne dokumentu poprzez udostępnienie programu na stronach internetowych gminy.

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zarówno gmina, jak i mieszkańcy (osoby fizyczne, osoby prawne) będą mogły ubiegać się o dofinansowania na projekty z zakresu zwiększania efektywności energetycznej, takie jak termomodernizacja budynków oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.