• 1S.jpg

II sesja Rady Gminy Głogów

W piątek (30 listopada) odbyła się II Sesja Rady Gminy Głogów.Podczas obrad m.in. wybrano poszczególne składy komisji Rady Gminy Głogów:

1) Komisja Rewizyjna: Sylwester Barnaś, Szwiergiel Krystyna, Rudowicz Robert, Pięśkoś Agnieszka, Puchalski Zdzisław, Urzada Dawid, Ewa Ładziak.

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Szwiergiel Krystyna, Sadowska Małgorzata, Puchalski Zdzisław, Rudowicz Roebrt, Urzada Dawid, Piękoś Agnieszka, Gruchała Zbigniew, Sowiński Paweł

3) Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego: Gostyński Lech, Ładziak Ewa, Rudowicz Robert, Szwiergiel Krystyna, Piękoś Agnieszka, Sadowska Małgorzata, Borciuch Jerzy, Barnaś Sylwester, Konowalczyk Andrzej, Cypryjański Piotr.

4) Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego: Borciuch Jerzy, Czyczyk Ireneusz, Sowiński Paweł, Gruchała Zbigniew, Puchalski Zdzisław, Rudowicz Robert,
                  

5) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami: Puchalski Zdzisław, Urzada Dawid, Gruchałą Zbigniew, Ewa Ładziak, Gostyński Lech.

6) Komisja Oświaty i Kultury: Piękoś Agnieszka, Szwiergiel Krystyna, Czyczyk Ireneusz, Sowiński Paweł, Konowalczyk Andrzej, Sadowska Małgorzata, Barnaś Sylwester.


Dodatkowo Rada Gminy Głogów zdecydowała o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Przyjęto również określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Radni zdecydowali również o wprowadzeniu Rocznego Programu Współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Na koniec Wójt Gminy Głogów Pan Bartłomiej Zimny przedstawił realizację zadań w krótkim lecz jakże intensywnym okresie międzysesyjnym.