• 1S.jpg

Informacja z otwarcia ofert

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Głogów”
wpłynęła 1 oferta tj. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica, która nie podlegała odrzuceniu,
a wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zapytaniu ofertowym.
Jednocześnie dziękuję za złożenie oferty.
                            Kierownik GOPS Głogów
                                     Danuta Sadowska