• 1S.jpg

Aktualności

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń na wymianę źródła ciepła

Szanowni Mieszkańcy,
W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 - Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e - Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Głogów w celu zbadania ilości chętnych do udziału w programie, informuje wszystkich mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2019 r. poprzez wypełnienie zgłoszenia. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w w/w naborze wniosków. Złożone dokumenty pozwolą na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinasowania. 

DOFINANSOWANIE DOTYCZY:  


•    wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) na instalacje kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe;
•    instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła).

Wydatki/koszty poniesione w ramach projektu muszą być udokumentowane za pomocą umów z wykonawcą, faktur, protokołów odbioru, innych dokumentów.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę kotłów jest przeprowadzenie audytu energetycznego (ocena energetyczna budynku). Jeżeli z audytu wyniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku może być zobowiązany do jej wykonania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:


O dotację mogą ubiegać się
osoby i podmioty posiadające tytuł  prawny do budynku/lokalu mieszkalnego.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych może wynieść maksymalnie do 85% wartości wydatków kwalifikowanych. tj. nawet do 35 000,00 zł na jedno gospodarstwo.

DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE:
•    termomodernizacji budynku;
•    wymiany starego źródła ciepła na piec na ekogroszek, olej opałowy bądź piec węglowy;
•    wymiany użytkowanego kotła gazowego i olejowego.

INFORMUJEMY, IŻ:

•    złożenie wypełnionego zgłoszenia nie decyduje o uzyskaniu dofinansowania, a jest jedynie wyrazem chęci uczestnictwa w dalszej procedurze naboru wniosków. Podjęcie działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie,
•    dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.gminaglogow.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Głogów, pokój nr 220,
•    wypełnione zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Głogów pokój nr 220 w  nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2019 r.

      Wójt GminyBartłomiej Zimny

 

.

Załączniki:
Pobierz plik (zgłoszenie kotły  Głogów.doc)zgłoszenie kotły Głogów.doc[ ]46 kB