• 1S.jpg

Aktualności

XIV Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 30.12.2015 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9


 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

·        Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów;

·        budżetu Gminy Głogów na 2016 rok;

·        wydatków budżetu gminy , które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

·        uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie,

·        uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Głogów na lata 2016-2020.

·        zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz udzielenie dopłat do taryf.

·        ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów.

·        zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

·        przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów i stałych Komisji na 2016 rok.

·        zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

·        zmian uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Głogów.

       3. Informacja Wójta o realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym.

     4. Wnioski, interpelacje, dyskusja.
                                                                                Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                      Ryszard Jankowski