• 1S.jpg

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE - artykuły BHP

W związku z potrzebą zaopatrzenia Urzędu Gminy w Głogowie w artykuły zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy artykułów BHP na potrzeby utrzymania czystości w Urzędzie Gminy Głogów w 2016 r.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

14 000 EURO.
I. Zamawiający
Urząd Gminy Głogów
ul. Słodowa 2b
67-200 Głogów
tel. 076 836 55 55
fax 076 836 55 67
NIP: 693-10-13-775
REGON: 000536686
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów BHP na potrzeby utrzymania czystości w Urzędzie Gminy Głogów w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
1.      Artykuły BHP dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy w terminie do 2 dni od przyjęcia zamówienia.
2.      Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
3.      Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy środków czystości do Urzędu Gminy w Głogowie.
4.      Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
5.      Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
6.      Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
7.      Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku,
     gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
8.      W ramach kwoty umownej, Urząd Gminy Głogów zastrzega sobie prawo do zmiany środków czystości asortymentu określonego w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie rodzaju zamawianych artykułów.
9.      Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj. 22.01.2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
10.  Urząd Gminy zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.01.2016 r. do godz. 13.00, pok. Nr 6, ul. Słodowa 6a. Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę zamówienia: „Oferta na dostawę artykułów BHP na potrzeby utrzymania czystości w Urzędzie Gminy Głogów w 2016 r.
11.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Głogów, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Joanna Borciuch
tel. 076 836 55 57, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wójt Gminy Głogów
/-/ Joanna Gniewosz
Załączniki:
Pobierz plik (ZESTAWIENIE bhp KONKURS 2016.doc)ZESTAWIENIE bhp KONKURS 2016.doc[ ]54 kB