• 1S.jpg

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY GŁOGÓW ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki o nr ewid. 420/3 o powierzchni 385 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00029837/6.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego – 77,00 zł, wadium – 10,00 zł.
Uzasadnienie dotyczące wyboru formy przetargu:
Ogłasza się przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku wielorodzinnego położonego w Wilkowie przy ul. Spółdzielczej 1, ze względu na to, że działka będąca przedmiotem przetargu znajduje się na terenie stanowiącym bezpośrednie obejście wskazanego budynku mieszkalnego.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:
Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 28 kwietnia 2016 r. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka sklasyfikowana jest jako RVI – tereny upraw rolnych VI.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Gminy Głogów nr 44 86460008 0000 0000 6161 0004 w Banku Spółdzielczym w Głogowie w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.
Lista osób spełniających warunki przystąpienia do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów trzy dni przed terminem przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 5 maja 2016 r. o godz. 1000
w budynku Urzędu Gminy Głogów ul. Słodowa 2b, pokój nr 6.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Głogów ul. Słodowa 2b, II piętro, pokój nr 6 lub pod nr tel. 76 836 55 60