• 1S.jpg

Nabór na Animatora Orlika w Serbach

Gmina Głogów ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na boisku Orlik mieszczącego się w Serbach przy ul. Kwiatowej 15.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie na okres 8 miesięcy: od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w wymiarze 80 godzin miesięcznie wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących programu „Animator - Moje Boisko – Orlik 2012” w 2016 roku. ( zajęcia w godzinach popołudniowych wraz z sobotami i niedzielami).
Podstawowe zadania Animatora:
- inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych;
- współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej;
- współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;
- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu;
- promocja gminy poprzez działania prowadzone na Orliku;
- angażowanie się w organizację turniejów i innych imprez sportowych;
- rejestracja profilu animatora oraz Orlika na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.
Wymagania:
- ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego,
- niekaralność za przestępstwa umyślne;
- udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu.
Wymagane dokumenty:
- CV
- Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie i instruktorskie,
- Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;
- Oświadczenie o niekaralności;
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
Oferty proszę składać do dnia 20 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, III piętro w Sekretariacie,(decyduje data wpływu).
Na wybór kandydata wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przedstawiony program planowanych działań.