• 1S.jpg

Protokół Komisji Rekrutacyjnej

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upłynął 2 maja 2016r. o godz. 12.00. Wpłynęły 2 oferty:
Komisja dokonała analizy przedłożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.
Po przeprowadzonej analizie, Komisja stwierdziła, że obie kandydatki spełniają wymagania niezbędne.
Jedna z kandydatek nie wykazała w żaden sposób wymagań dodatkowych. Nie pracowała w samorządzie, nie zna zagadnień planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami. Nie wykazała znajomości kodeksu postepowania administracyjnego.
Natomiast druga kandydatka posiada ponad 10 letni staż pracy w samorządzie, ukończyła studia podyplomowe o kierunku urbanistyka i planowanie przestrzenne. Wykazała znajomość prawa administracyjnego i prawa budowlanego.
W związku powyższym, Komisja dokonała wyboru drugiej kandydatki, z pominięciem rozmowy kwalifikacyjnej z uwagi na dotychczasowe zatrudnienie kandydatki w Urzędzie Gminy Głogów i jej znajomość zasad pracy na tym stanowisku.
Podsumowując, Komisja Rekrutacyjna uznaje, że spośród kandydatów zgłoszonych do konkursu osobą, która w największym stopniu spełnia wymagania wskazane w konkursie i która może być zatrudniona na stanowisku Kierownika Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Głogów, jest p. Joanna Gruszczyńska
Komisja uznaje konkurs za rozstrzygnięty.

 

Głogów, 6 maja 2016 r.

1.       Iwona Osomańska             
2.       Barbara Adamczyk            
3.       Jarosław Paczkowski