• 1S.jpg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - sprzedaż działki gruntu

Wójt Gminy Głogów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu pod zabudowę mieszkaniową, położonej w obrębie geodezyjnym Borek - Zabornia, przy ul. Osadników w Głogowie, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00025088/2:
·         niezabudowana działka nr 182/2 o pow. 924 m2, cena wywoławcza nieruchomości – 47.000,00 zł, wadium – 4.700,00 zł;
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Głogów nr BN.6730.132.2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o warunkach zabudowy, działka gruntu, będąca przedmiotem przetargu, przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Termin zagospodarowania nieruchomości – nie obowiązuje.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Gminy Głogów nr 44 86460008 0000 0000 6161 0004 w Banku Spółdzielczym w Głogowie w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2016 r. o godz. 1000
w budynku Urzędu Gminy Głogów ul. Słodowa 2b, pokój nr 6.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Głogów ul. Słodowa 2b, II piętro, pokój nr 6 lub pod nr tel. 76 836 55 60