• 1S.jpg

Zaproszenie do składania ofert - dokumentacja aplikacyjna do POIiŚ

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Przedmoście, Bytnik.
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Przedmoście, Bytnik w następującym zakresie:
a)Programu Funkcjonalno – Użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
b)Wniosku o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w ramach naboru wniosków przewidywanego na wrzesień 2016 r. wraz z niezbędnymi załącznikami w tym:

•Studium wykonalności – zgodnie z wymogami w konkursie;
•deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000;
•deklaracja organu odpowiedzialnego za jednolite części wód;
•pozostałe załączniki wymienione w regulaminie konkursu.