• 1S.jpg

Aktualności

Współpraca z Zakładem Karnym w Głogowie

W celu przeciwdziałania pogłębianiu się zjawiska izolacji osób opuszczających Zakład Karny oraz koordynacji działań związanych z udzielaniem pomocy społecznej i pomocy postpenitencjarnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie rozpoczął współpracę z Zakładem Karnym w Głogowie. W ramach podejmowanych działań zorganizowany został Program dla Sprawców Przemocy Domowej "Partner" w oparciu o metodę modelu DULTH.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.
          Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program skoncentrowany jest na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo.
Celem prowadzonych zajęć jest miedzy innymi:
- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc i jakie są formy przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia przemocy,
- nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji.
W ramach wzajemnej współpracy osoby osadzone będą nieodpłatnie zatrudniani przy pracach porządkowych i pomocniczych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.