• 1S.jpg

Sesja z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (nr 162.pdf)nr 162.pdf[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]7185 kB
Pobierz plik (nr 163.pdf)nr 163.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok]7506 kB
Pobierz plik (nr 164.pdf)nr 164.pdf[w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego]1074 kB
Pobierz plik (nr 165.pdf)nr 165.pdf[w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminą Głogów dla dzieci w wieku do lat 5]383 kB
Pobierz plik (nr 166.pdf)nr 166.pdf[w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków]584 kB
Pobierz plik (nr 167.pdf)nr 167.pdf[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urrządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie]2942 kB
Pobierz plik (nr 168.pdf)nr 168.pdf[w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie]255 kB
Pobierz plik (nr 169.pdf)nr 169.pdf[zmeiniająca Uchwałę nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniam]284 kB
Pobierz plik (nr 170.pdf)nr 170.pdf[w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017]5473 kB
Pobierz plik (nr 171.pdf)nr 171.pdf[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki nr 68/3 w Krzekotowie]215 kB
Pobierz plik (nr 172.pdf)nr 172.pdf[w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej ]1424 kB
Pobierz plik (nr 173.pdf)nr 173.pdf[w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów i stałych komisji na 2017 rok ]2116 kB
Pobierz plik (nr 174.pdf)nr 174.pdf[w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Publicznym Przedszkolu w Serbach prowadzonym przez Gminę Głogów dla dzieci w wieku do lat 5]335 kB
Pobierz plik (nr 175.pdf)nr 175.pdf[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Głogów na lata 2017- 2021]1548 kB