• 1S.jpg

Aktualności

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ 2017

Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu zaprasza do udziału w I edycji gminnego konkursu plastycznego „PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ”. PRACE NALEZY SKŁADAĆ DO 17.03.2017 r.

R E G U L A M I N
1.     Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych oraz rozwijanie zainteresowań,     uzdolnień plastycznych i aktywności twórczej.
2.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w kategorii szkół podstawowych kl. I-III oraz IV-VI z terenu Gminy Głogów.
3.     Prace należy wykonać samodzielnie.
4.     Technika i forma wykonania prac: karta świąteczna A4 złożona na pół, w formie płaskiej,
w technice umożliwiającej zeskanowanie pracy.
5.     Każda z prac powinna być (na odwrocie) podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą     szkoły/placówki, do której autor uczęszcza.
6.     Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
7.     Ocenie podlegać będą: pomysł, wykonanie, samodzielność.
8.     Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2B, 67-200 Głogów (sekretariat 3 piętro) z dopiskiem PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ DO 17.03.2017 r.
9.     Organizatorzy wyłonią 1 laureata w każdej kategorii wiekowej: kl. I-III oraz IV-VI.
10.  Prace zwycięzców zostaną wydane w postaci ,,Kartki Wielkanocnej”.
11.  Wygrywający otrzymają dyplom i nagrodę.
12.  Wybrane kartki (wraz z dopiskiem o autorze pracy) zostaną rozesłane do partnerów Urzędu Gminy Głogów.
13.  Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej 23 marca 2017 www.ugglogow.com.pl oraz https://www.facebook.com/Gmina-Głogów-Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Przedmościu. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana laureatom telefonicznie, za pośrednictwem sekretariatu szkoły do której uczęszczają.
14.  Oficjalne wręczenie nagród nastąpi 9 kwietnia 2017r., podczas Spotkania Wielkanocnego.
15.  Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
16.  Organizator nie zwraca prac nadesłanych do konkursu.
17.  Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
15. Uczestnik konkursu zgłaszając pracę, nieodpłatnie przenosi na Organizatora konkursu prawa autorskie do przesyłanej pracy konkursowej, obejmujące w szczególności prawo do wykorzystywania pracy na wszelkich polach eksploatacji, w tym m.in.: utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.
16. Zwycięzcy konkursu z chwilą otrzymania nagrody głównej przenoszą bez dodatkowego wynagrodzenia na organizatora całość praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych
do nagrodzonej pracy, upoważniając Organizatora do korzystania z praw autorskich do pracy na następujących polach eksploatacji:
•        utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych;
•        wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera;
•        zwielokrotnianie w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną;
•        udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet);
•        odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku w prasie codziennej oraz magazynach;
•        publiczna prezentacja w całości lub fragmentach;
•        wyświetlanie w całości i we fragmentach;
•        nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora oraz w mediach;
•        odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie.
17. Zwycięzca konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności pracy oraz przenosi na Organizatora z chwilą otrzymania nagrody głównej wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
18. Kontakt w sprawie konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu, tel. 881 935 582.
19. Regulamin Konkursu, oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również informacje
o wynikach, będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora www.ugglogow.com.pl
Wójt Gminy Głogów
Joanna Gniewosz
serdecznie zaprasza uczniów do uczestnictwa w konkursie