• 1S.jpg

Harmonogram dyżurów radnych

Rada Gminy

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 28.06.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 2b, pokój nr 15. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

Czytaj więcej: Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Głogów

Zaproszenie na XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Głogowie

Uprzejmie zapraszam na XXIII Nadzwyczajną Sesję
Rady Gminy w Głogowie,
która odbędzie się w dniu 08.07
.2016 roku o godz. 14;30
w Urzędzie Gminy w Głogowie
przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

                         

I.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;

II.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Głogów

2) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów

3) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


5) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Głogów

6) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów

III.     Informacja Wójta o realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym;

IV.     Wnioski, interpelacje, dyskusja.

                                                        Wiceprzewodniczący Rady

                                                                              

                                                            (-)Ryszard Jankowski

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 01.07.2016 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Głogów.

4. Przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Sylwestra Barnasia.

5. Przedstawienie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Roberta Rudowicza.

6. Powołanie Komisji skrutacyjnej.

7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Sylwestra Barnasia.

2) odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Roberta Rudowicza.

8. Wnioski, dyskusje, interpelacje.

9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Sylwester Barnaś

Harmonogram dyżurów przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących

herbgminaGlogowPrzewodniczący Rady Gminy Głogów Pan Piotr Cypryjański pełni dyżur w każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Urzedu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów w pokoju nr 322A (sala narad).
W przypadku nieobecności przewodniczącego dyżur pełni jeden z Wiceprzewodniczących Rady Gminy Głogów

Radni Gminy Głogów

radni