Rada Gminy

W załączeniu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 28.06.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 2b, pokój nr 15. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

Uprzejmie zapraszam na XXIII Nadzwyczajną Sesję
Rady Gminy w Głogowie,
która odbędzie się w dniu 08.07
.2016 roku o godz. 14;30
w Urzędzie Gminy w Głogowie
przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

                         

I.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;

II.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Głogów

2) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów

3) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


5) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Głogów

6) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów

III.     Informacja Wójta o realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym;

IV.     Wnioski, interpelacje, dyskusja.

                                                        Wiceprzewodniczący Rady

                                                                              

                                                            (-)Ryszard Jankowski

Uprzejmie zapraszam na XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 01.07.2016 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Głogów.

4. Przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Sylwestra Barnasia.

5. Przedstawienie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Roberta Rudowicza.

6. Powołanie Komisji skrutacyjnej.

7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Sylwestra Barnasia.

2) odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Roberta Rudowicza.

8. Wnioski, dyskusje, interpelacje.

9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Sylwester Barnaś
Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram_przew_2016.pdf)harmonogram_przew_2016.pdf[ ]414 kB

Lp.

 IMIĘ

NAZWISKO

FUNKCJA

1

Jolanta    

Bagińska

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Głogów

2

Sylwester  

Barnaś

Członek

3

Piotr  

Cypryjański

Członek

4

Ireneusz

Czyczyk

Członek

5

Renata

Demeszuk

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Głogów

6

Jarosław  

Gniewosz

Członek

7

Ryszard      

Jankowski

Przewodniczący Rady Gminy Głogów

8

Jolanta  

Krasicka

Członek

9

Alicja

Krupa

Członek

10

Ewa

Ładziak

Członek

11

Katarzyna  

Molisak

Członek

12

Robert     

Rudowicz

Członek

13

Ludwik  

Twardochleb

Członek 

14

Wanda   

Szumilewicz  

Członek

15

Stanisław  

Wardecki

Członek